Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018

Ngày 22/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 58 -HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Trang thông tin điện tử BTG Tỉnh ủy Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Nghị quyết TW 6 về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII

Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XII: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Tài liệu tuyên truyền

Một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (file đính kèm)

Thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Trung ương

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 801546