Sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 434-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018

Căn cứ Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 8/3/2017 của Ban Bí thư về chế độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 29/8/2017 về chế độ báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; để Ban Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, thành uỷ có cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ kính đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết về công tác Khoa giáo trong năm 2018 như sau:

 

 

STT

 

TÊN NGHỊ QUYẾT,

CHỈ THỊ

THỂ

LOẠI

VĂN

BẢN

QUAN PHỐI

HỢP

THỜI

GIAN

NỘP

BÁO

CÁO

CÁC VĂN BẢN CẦN NGHIÊN CỨU ĐỂ XÂY DỰNG

BÁO CÁO

 

 

 

 

01

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) gắn với Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khoá XV) “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

 

 

Báo cáo của BTV cấp ủy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

6/2018

- Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương (Khoá XI).

- Chương trình hành động số 83-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy.

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới”.

Báo cáo của BTV cấp ủy

Phòng Văn hóa – Thông tin

7/2018

Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 02/7/2013  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 

 

03

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “Về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt nam trong tình hình mới”.

Báo cáo của BTV cấp

ủy

Phòng Y tế; trung tâm Y tế.

7/2018

- Chỉ thị  số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư.

- Nghị quyết  số 11/2013/NQ-HĐND, ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh .

 

 

 

 

04

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) gắn với Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

 

Báo cáo của BTV cấp ủy

Hội Khoa học Kỹ thuật; Phòng kinh tế hạ tầng.

7/2018

- Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X).

- Chương trình hành động số 70-CTHĐ/TU, ngày 19/12/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV).

- Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND, ngày 25/7/2014 của HĐND tỉnh.

- Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND, ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh và Nghị quyết  số 09/2017/NQ-HĐND, ngày 23/5/2017 của HĐNĐ tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND

 

 

 

 

 

 

 

05

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) gắn với Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU, ngày 23/7/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Báo cáo của BTV cấp ủy

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

11/2018

- Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI)

- Chương trình hành động số 95-CTHĐ/TU, ngày 23/7/2014 BCH Đảng bộ tỉnh.

- Nghị quyết số 20-2015/NQ-HĐND, ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh

 

 

 

06

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khoá XV) “Về việc phát triển nguồn nhân lực cho miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống”.

 

Báo cáo của BTV cấp ủy

Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng LĐ-TB & XH; Phòng Dân tộc (Đkrông và Hướng Hóa)

12/2018

Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV).

Nơi nhận báo cáo:  Bản giấy:  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị (qua Phòng Khoa giáo)  30 – Hùng Vương- Thành phố Đông Hà.

Bản điện tử Email: hoanganhtuan@tinhuyquangtri.vn                                     

 

1135 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804053