Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 17 tháng 8 năm 2017 về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) (file đề cương đính kèm)
Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Lãnh tụ V. I. Lenin từ Phần Lan bí mật trở về nước trực tiếp lãnh đạo thành công Cách mạng tháng 10 Nga. Ảnh History Conflicts 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 04/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917- 7/11/2017), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Tổ chức đợt tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong lịch sử nhân loại, qua đó giáo dục ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

          - Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả và tiết kiệm, gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, bộ, ngành.         

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

          1. Tuyên truyền khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam; chỉ ra những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười Nga; nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu; bài học đối với sự nghiệp cách mạng và công tác xây dựng Đảng của Việt Nam.

          2. Làm rõ những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực trong 100 năm qua, nhất là những thành tựu trong quá trình cải cách, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa; những đóng góp của các nước xã hội chủ nghĩa cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, văn minh và tiến bộ xã hội; sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa với các nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa; khẳng định mặc dù chủ nghĩa xã hội hiện thực vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, nhưng con đường được mở ra từ Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là một xu thế vận động tất yếu của lịch sử nhân loại.

          3. Khẳng định những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước ta là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

          4. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Tháng Mười Nga đi tới xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề trong nước, chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thị, thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc:

- Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề: "Ý nghĩa lịch sử và sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa xã hội hiện thực đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

- Lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội trong tháng 10/2017.

          - Nội dung sinh hoạt theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành (gửi kèm theo Hướng dẫn này); chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, làm rõ trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

- Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền, cung cấp đề cương tuyên truyền cho các đơn vị; thường xuyên theo dõi, nắm bắt công tác tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện cổ động trực quan.

- Tuyên truyền tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ. Biên tập, đưa nội dung về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào tài liệu sinh hoạt chi bộ trong tháng 10/2017.

3. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc:

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hình thức tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017).

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển lãm, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cổ động trực quan…phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm trên tinh thần hướng mạnh về cơ sở. Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái.

5. Các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh:

- Báo Quảng Trị, Đài PT -TH tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như: mở chuyên trang, chuyên mục, các bài xã luận, chuyên luận, nghiên cứu với nội dung sâu sắc; tổ chức diễn đàn trao đổi về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga; các bài viết, phóng sự, phản ánh các hoạt động tuyên truyền về kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

          - Đài PT-TH tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, tổ chức phát sóng phim tài liệu về 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các buổi sinh hoạt chuyên đề nêu gương người tốt, việc tốt, các điển hình, nhân tố mới; đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua, các chương trình hành động cách mạng lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

- Tỉnh Đoàn Quảng Trị chỉ đạo tổ chức các diễn đàn thanh niên, hội thảo, toạ đàm về chủ đề nêu trên trong các trường cao đẳng, trung học, trung học phổ thông và các cấp Đoàn.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại!

          2. Tinh thần Cách mạng Tháng Mười Nga bất diệt!

          3. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

          5. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

          6. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

         (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi kèm Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương)

Nơi nhận:                                                                                                          K/T TRƯỞNG BAN

- Vụ Tuyên truyền- BTG TW (để b/c),                                                                   PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c),

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh,                                                                  đã ký

- BTG, TH  các Đảng uỷ trực thuộc,   

- Các cơ quan khối TT-VH,                                                                                       Lê Văn Kiệm  

- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban,                                                         

- Cổng TTĐT Ban TGTU,

-  Lưu  VT.                                                                                                      

 de cuong cmt10.pdf
873 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 6
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 6
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804072