Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII):“Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTGTW ngày 02/8/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nắm vững quan điểm phát triển kinh tế được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và được cụ thể ở 3 nghị quyết nêu trên.

- Nâng cao nhận thức về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của từng Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội trong triển khai thực hiện.

- Đề cao vai trò của cả hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; trách nhiệm tổ chức triển khai của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể; ý thức vươn lên của doanh nghiệp, doanh nhân và mỗi công dân.

- Công tác tuyên truyền cần chủ động, tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo; kết hợp lồng ghép với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước theo tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua; những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

2. Những quan điểm cơ bản của 3 Nghị quyết; làm rõ sự chỉ đạo mạnh mẽ của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay về yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đối với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân tích những điểm mới trong quan điểm chỉ đạo của Đảng ta ở 3 nghị quyết trên.

3. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (đặc biệt những điểm mới của Nghị quyết).

4. Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 3 Nghị quyết; chỉ rõ những điểm mới trong tổ chức thực hiện.

5. Phản ánh khó khăn, bất cập trong triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN   

1. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Xây dựng các phóng sự, chuyên đề, mở chuyên mục, tổ chức bài viết có chiều sâu về từng nội dung trên các phương tiện thông tin đại chúng: Hệ thống báo viết, tạp chí; báo hình, báo nói; báo mạng của tỉnh và các trang thông tin điện tử địa phương.

- Tổ chức tọa đàm, trao đổi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mời các chuyên gia kinh tế trực tiếp giới thiệu về 3 Nghị quyết, phân tích, làm rõ những vấn đề liên quan.

2. Tổ chức hội nghị quán triệt, học tập 3 nghị quyết; giới thiệu các chuyên đề liên quan đến 3 Nghị quyết: Trên cơ sở Hướng dẫn số 36-HD/BTGTW ngày 12/6/2017 và các tài liệu học tập của Ban Tuyên giáo Trung ương; Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 23/6/2017 của Tỉnh uỷ về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khoá XII, các cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tốt các hội nghị quán triệt, học tập 3 Nghị quyết ở sở, ngành, địa phương, đoàn thể mình.

3. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, tác phẩm báo chí viết về các chủ đề thuộc 3 Nghị quyết; giới thiệu các doanh nhân, các mô hình kinh tế tư nhân điển hình, có thành tích xuất sắc ….

4.  Các hình thức tuyên truyền khác: Pano, áp phích, xây dựng các bộ phim tài liệu, các cuộc triển lãm nghệ thuật… xung quanh các chủ đề này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ:

- Tham mưu cho các cấp uỷ chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền 3 Nghị quyết. Tuyên truyền Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện 3 Nghị quyết của ngành, địa phương, đơn vị.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Tỉnh uỷ, tuyên truyền về 3 Nghị quyết nói trên và tình hình triển khai thực hiện 3 Nghị quyết ở địa phương, sở, ngành, đoàn thể.

- Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền, cung cấp đề cương tuyên truyền một số điểm mới của 3 Nghị quyết cho các đơn vị (Đăng tại Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị).

- Đăng tin, bài định hướng tuyên truyền trên bản tin sinh hoạt chi bộ.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện 3 nghị quyết; phát hiện những ý kiến, đề xuất hay và những vấn đề nảy sinh.

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ, Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc:

- Căn cứ Hướng dẫn này tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hình thức tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) bằng hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng, hệ thống truyền thanh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho phóng viên, biên tập viên được phân công theo dõi, phản ánh việc triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa, du lịch, triển lãm, cổ động trực quan… giới thiệu về kết quả thực hiện 3 Nghị quyết.

5. Các cơ quan thông tấn báo chí tỉnh:

- Nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, tin, bài phản ánh tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 3 Nghị quyết; tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất của các cấp, các ngành, các địa phương.

- Phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và trong triển khai 3 Nghị quyết.

- Cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai thực hiện 3 Nghị quyết.

- Chủ động trong thông tin, bảo vệ lợi ích quốc gia, doanh nghiệp, người tiêu dùng và góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trước các tình huống kinh tế  - xã hội phức tạp, nhạy cảm.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Tuyên truyền, vận động phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

2. Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược để phát triển nhanh và bền vững!

3. Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo nguyên tắc thị trường, hiện đại, hội nhập quốc tế!

4. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

5. Phát triển kinh tế tư nhân để giải phóng sức sản xuất và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển!

6. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ!

7. Phát huy phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa!

8. Phấn đấu đến 2020 có một triệu doanh nghiệp trong khu vực kinh tế tư nhân!

9. Phấn đấu tăng tỷ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân đạt 50% GDP vào năm 2020!

10. Phấn đấu đến năm 2030, hoàn thiện đầy đủ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa!

 

Nơi nhận:                                                                                                   K/T TRƯỞNG BAN

- Vụ Tuyên truyền- BTG TW (để b/c),                                                           PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh uỷ (để b/c),

- Văn phòng Tỉnh uỷ,

- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh,                                                         đã ký

- BTG, TH  các Đảng uỷ trực thuộc,   

- Các cơ quan khối TT-VH,                                                                            Lê Văn Kiệm  

- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban,                                                          

- Cổng TTĐT Ban TGTU,

-  Lưu  VT.                                                                                                      

                                                                                                               

    

 motsodiemmoiNQ.pdf
265 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804055