Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2017 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 19 tháng 9 năm 2017 về công tác tuyên truyền Quý IV năm 2017

       Quý IV năm 2017 là thời điểm các cấp, các ngành tập trung phấn đấu để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017, đồng thời đây là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện và ngày lễ kỷ niệm quan trọng: Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) và Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Tỉnh uỷ về tổ chức Diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị; kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ; ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày hội Quốc phòng toàn dân; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga...Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền trong quý như sau:  

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

         - Tuyền truyền triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII ở các địa phương, đơn vị.

         - Tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với tổ chức Diễn đàn chi bộ theo Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

         - Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         - Tuyên truyền Kết luận 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khoá X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

         - Tuyên truyền nội dung Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, ngày 6/2/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

         - Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 35-CTHĐ/TU, ngày 22/5/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X “về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.

- Tuyên truyền về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”.

- Tuyên truyền Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tuyên truyền về Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

         - Tuyên truyền Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Kết luận số 37-KL/TU, ngày 25/11/2016 về đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến năm 2025; Kết luận số 36-KL/TU, ngày 28/11/2016 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Kết luận số 38-KL/TU, ngày 28/12/2016 về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Kết luận số 49-KL/TU, ngày 6/3/2017 về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2017.

         - Tuyên truyền một số văn bản luật, nghị định, chính sách mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội; giáo dục, vận động nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật.

2. Tuyên truyền việc thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh -  quốc phòng.

- Tuyên truyền tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của tỉnh, của cả nước. Nội dung tuyên truyền cần bám sát tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 của các cấp, các ngành đề ra. Phản ánh những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, bất cập cần khắc phục trên từng lĩnh vực; cổ vũ các ngành, các địa phương tập trung cho sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu thực hiện đạt và vượt kế hoạch năm 2017.

- Tuyên truyền việc triển khai xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế Đông Nam, các Khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh và quảng bá du lịch Quảng Trị. Tiếp tục tập trung tuyên truyền việc khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế biển; tuyên truyền việc chuyển đổi sinh kế lâu dài cho nhân dân các xã vùng biển ở các địa phương. Tập trung tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tạo môi trường đầu tư thuận lợi vào Quảng Trị.

- Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của bộ máy chính quyền các cấp, các ban ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc chủ động phòng chống  dịch bệnh. Tuyên truyền phòng chống thiên tai, tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống lụt, bão với phương châm “4 tại chỗ”.

- Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất và trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Đặc biệt, chú ý tuyên truyền về những mô hình làm kinh tế giỏi và việc đẩy mạnh nhân rộng những mô hình này.

- Tiếp tục tuyên truyền việc kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông trong các tầng lớp nhân dân; phòng chống và ngăn chặn tai, tệ nạn xã hội... 

3. Tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017:

(Thực hiện Hướng dẫn số 39-HD/BTGTW ngày 5/9/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017 và Đề cương tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

4. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, trọng tâm trong Quý.

4.1. Kỷ niệm ngày truyền thống của các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ (ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng 14/10; ngày truyền thống công tác Dân vận 15/10; ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng 16/10; ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ 18/10):

- Khẳng định và phản ánh những thành tích, đóng góp quan trọng của các Ban Đảng và Văn phòng cấp uỷ trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh cũng như trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là với chức năng tham mưu giúp cấp uỷ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng quê hương.

- Cổ vũ động viên cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Đảng không ngừng phấn đấu rèn luyện về đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.                                                   

4.2. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 -14/10/2017):

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử ra đời, quá trình 87 năm xây dựng và phát triển của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Quảng Trị; những đóng góp của Hội đối với tiến trình chung của cách mạng Việt Nam cũng như đóng góp của Hội nông dân tỉnh với sự phát triển của tỉnh nhà.

- Vai trò, nhiệm vụ của giai cấp nông dân và của Hội Nông dân Việt Nam tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế; Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Hội Nông dân Việt Nam.

- Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới của Hội.

4.3. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017):

- Tuyên truyền sự ra đời, quá trình phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tỉnh; những đóng góp của Hội và các tầng lớp phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 - Tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ, các chương trình hoạt động thời gian tới của Hội.

4.4. Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947-10/2017)

- Tuyên truyền lồng ghép nội dung về tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào trong sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Các phương tiện thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá” trong nội bộ” (Viết tắt là NQTW4-KXII) Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Viết tắt là CT05 của BCT-KXII).

4.5. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917-07/11/2017)

(Thực hiện Hướng dẫn số 38-HD/BTGTW ngày 17/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917- 7/11/2017)

4.6. Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2017):

- Tuyên truyền về quá trình hình thành và phát triển cũng như vai trò, vị trí của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; những đóng góp to lớn, xuất sắc của các thế hệ Cựu chiến binh trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  XHCN hiện nay.

- Cùng với truyền thống xây dựng và phát triển của Hội CCB Việt Nam, tuyên truyền những đóng góp thiết thực của CCB Quảng Trị đối với sự phát triển của quê hương, kết hợp tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương mẫu trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là "Bộ đội Cụ Hồ".

4.7. Kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2017):

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; khẳng định chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến là quyết định đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, góp phần củng cố, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền, giáo dục để khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4.8. Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017):

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam 73 năm qua.

- Biểu dương những thành tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả và thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của các cấp, các ngành, các địa phương; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là trong phong trào "Thi đua quyết thắng".

- Tuyên truyền đường lối, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

4.9. Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” (Thực hiện theo Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 5/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ). Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” (Thực hiện theo Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 11/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

* Chú ý tuyên truyền các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 56 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2017); kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017); kỷ niệm 77 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 - 23/11/2017);  kỷ niệm 95 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2017); kỷ niệm 197 năm ngày sinh Ph.Ăngghen (28/11/1820 - 28/11/2017); kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)...

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành uỷ và Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc:

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và Tuyên huấn các đảng uỷ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung tuyên truyền sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Đảm bảo yêu cầu nội dung tuyên truyền theo từng thời gian với nội dung, hình thức phù hợp; Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, cổ động ở từng địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong quý với hình thức phù hợp, hiệu quả thiết thực. Chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền.

- Các hoạt động tuyên truyền phải gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

2. Đối với các cơ quan trong khối Tư tưởng - Văn hoá:

- Các cơ quan báo chí cần có kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền trong quý; xây dựng những chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, bài viết, phim... thiết thực, phản ánh sinh động các nội dung tuyên truyền nêu trên.

- Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, văn hoá - văn nghệ trên địa bàn tỉnh, nhất là trước những sự kiện, những vấn đề nhạy cảm; xây dựng nội dung, chương trình thông tin cổ động, triển khai đưa thông tin về cơ sở đảm bảo kịp thời với nhiều hình thức sinh động, phong phú theo các nội dung tuyên truyền trong quý.

- Hội Văn học Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh căn cứ nội dung tuyên truyền trong quý, động viên hội viên tích cực sáng tác các tác phẩm có chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Nơi nhận:                                                                                                                K/T TRƯỞNG BAN

- Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng (b/c),                                                                 PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),

- Các đơn vị khối TT-VH,

- Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, thành uỷ;                                                                            đã ký                

   Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc,

- Lãnh đạo Ban,                                                                                                          Lê Văn Kiệm

- Cổng TTĐT Ban TGTU, 

- Lưu VT, PTT-BC-XB.                                                                                 

                                                                            

 

 

                                                                                                                           

2050 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 8
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 8
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804059