I. Giới thiệu chung:

Địa chỉ        : Tầng 4, Trụ sở Cơ quan Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 

Điện thoại    : 0533.858369

Fax               : 0533.852559

Email           : bantuyengiaoqt@gmail.com

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1. 1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu của cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, biên soạn về lịch sử đảng bộ địa phương.

- Là cơ quan chuyên môn-nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của cấp ủy.

1. 2. Nhiệm vụ

1.2.1.Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

1.2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của địa phương trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và cấp ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp uỷ cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ cấp mình; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ cấp dưới.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

1. 2.3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể cùng cấp có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng-văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy.

1. 2.4. Phối hợp

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với ban tổ chức cấp ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

- Phối hợp với ban tổ chức cấp ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế ban tuyên giáo của các cấp uỷ trực thuộc. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

1. 2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao

- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các hội văn học-nghệ thuật, hội nhà báo, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương.

- Giúp cấp ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, sinh viên, học sinh ở địa phương.

- Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giao.

II. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Ban:

1. Trưởng ban:

     - Hồ Thị Thu Hằng

2. Các phó trưởng Ban:

    - Lê Văn Kiệm             - Phó trưởng Ban Thường trực

    - Nguyễn Vũ Quyền     - Phó trưởng Ban

    - Lê Thị Hồng              - Phó trưởng Ban

   2. Các đơn vị trực thuộc:

* Văn phòng:

    - Hồ Thị Ngọc Lan        - Chánh Văn phòng

    - Mai Diệu Linh            - Phó Chánh Văn phòng

* Phòng Giáo dục lý luận - Lịch sử Đảng:

    - Đinh Tưởng                - Trưởng phòng

    - Nguyễn Thị Thu Hà   - Phó trưởng phòng

* Phòng Tuyên truyền:

    - Từ Quang Hoá            - Trưởng phòng

    - Lê Như Tâm                - Phó trưởng phòng

* Trung tâm Thông tin Công tác Tư tưởng:

    - Nguyễn Quốc Khánh   - Phó Giám đốc

    - Nguyễn Thị Hoài Thơm - Phó Giám đốc

* Phòng Văn hoá – Văn nghệ:

    - Phạm Văn Quốc           - Trưởng phòng

    - Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó trưởng phòng

* Phòng Khoa giáo:

    - Nguyễn Trí Ánh           - Trưởng phòng

    - Trần Thị Lệ Thu           - Phó trưởng phòng

Sự kiện