Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 13 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 01/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các nội dung tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành dưới nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, ngành trong Quý I năm 2018.

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

            1. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự mưu trí, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của quân và dân ta.

2. Tuyên truyền về thắng lợi và sự đóng góp to lớn của quân và dân ta, nhất là các lực lượng cách mạng mặt trận Trị - Thiên; các lực lượng cách mạng miền Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời cũng chỉ ra sự thất bại cả về quân sự, chính trị của Mỹ, ngụy trên chiến trường miền Nam, chiến trường Trị - Thiên xuân Mậu Thân 1968; qua đó, bác bỏ mạnh mẽ, xác đáng những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

3. Khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; phân tích, làm rõ các bài học kinh nghiệm; từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần cách mạng tiến công vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Đưa tin, phản ánh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân gắn với tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Trung ương

1.1. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968- Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử” tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

2. Các tỉnh, thành phố trong cả nước, không tổ chức lễ kỷ niệm, tuỳ vào điều kiện cụ thể để tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp, như: hội thảo, toạ đàm, gặp mặt truyền thống... gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Mậu Tuất và các ngày lễ, sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị trong Quý I năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 (có Đề cương tuyên truyền kèm theo); chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, định hướng kịp thời báo chí thông tin, tuyên truyền và các hoạt động cổ động trực quan.

- Chỉ đạo Hội Văn học - Nghệ thuật và Hội Nhà báo tỉnh động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên bám sát thực tiễn sáng tác, quảng bá và tuyên truyền những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trí, góp phần giáo dục và phát huy lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần cách mạng tiến công thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội; định hướng đấu tranh phản bác quan điểm, luận điểm sai trái xung quanh cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí tỉnh

          - Các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản của tỉnh bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm. Lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản tăng cường trách nhiệm kiểm duyệt chặt chẽ chương trình, tin, bài, hình ảnh, ấn phẩm tuyên truyền, không để xảy ra tình trạng thông tin, tuyên truyền thiếu chính xác và chệch hướng.

- Đài PTTH tỉnh tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu từ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 gắn với kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng và mừng xuân Mậu Tuất 2018; tăng cường kiểm tra, thẩm định chặt chẽ các chương trình nghệ thuật, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, triển lãm diễn ra trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Tuyên giáo các huyện, thị uỷ, thành uỷ và Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành uỷ và Tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các nội dung tuyên truyền sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Đảm bảo yêu cầu nội dung tuyên truyền theo từng thời gian với nội dung, hình thức phù hợp.

          - Tham mưu chỉ đạo đài truyền thanh ở địa phương thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

          5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968; đồng thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, bác bỏ thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Việt Nam.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968!

          2. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế!

          3. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc!

          4. Xây dựng “Thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân!

          5. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

          (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi kèm Đề cương tuyên truyền)

 

Nơi nhận:                                                                                                                                               K/T TRƯỞNG BAN

- Vụ Tuyên truyền- BTG TW (b/c),                                                                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),               

- BTG các huyện, thị uỷ, thành uỷ                                                                      

    và TH các Đảng uỷ trực thuộc,                                                                                                                      đã ký                         

- Các cơ quan khối TT-VH,

- Sở Ngoại vụ, Bộ CHQS tỉnh,

- Mặt trận TQVN và các tổ chức CT-XH tỉnh,                                                                                             Lê Văn Kiệm

- Lãnh đạo Ban, các phòng thuộc Ban,                                                         

-  Lưu VT.                                         

383 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 3
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 3
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804065