Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2018 ( tập tin đính kèm)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU, ngày 13 tháng 11 năm 2017 về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW ngày 01/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các nội dung tuyên truyền như sau:

Sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 434-CV/BTGTU, ngày 13 tháng 10 năm 2017 về việc sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị về các lĩnh vực khoa giáo năm 2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý IV năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 40-HD/BTGTU, ngày 19 tháng 9 năm 2017 về công tác tuyên truyền Quý IV năm 2017

Hướng dẫn tuyên truyền APEC năm 2017

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 39-HD/BTGTU, ngày 5 tháng 9 năm 2017 về tuyên truyền APEC năm 2017 ( có file hướng dẫn và đề cương đính kèm)

Hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 38-HD/BTGTU, ngày 17 tháng 8 năm 2017 về công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) (file đề cương đính kèm)

Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn số 37-HD/BTGTU, ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII):“Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 44-KH/BTGTU,ngày 19/7/2017 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Thực hiện Công văn số 2164/ UBND - TM, ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện(file đính kèm)

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn số 36-HD/BTGTU, ngày 17/7/2017 về việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, nhữn

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm đợt làm điểm diễn đàn chi bộ theo Kế hoạch số 47- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Diễn đàn theo những nội dung sau đây:

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 4
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 4
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 799134