Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành hướng dẫn số 36-HD/BTGTU, ngày 17/7/2017 về việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, nhữn 

Thực hiện Kế hoạch số 47- KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ Tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm đợt làm điểm diễn đàn chi bộ theo Kế hoạch số 47- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Diễn đàn theo những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; đề cao tính chiến đấu, tinh thần “tự soi, tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên với 27 biểu hiện mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã nhận diện.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của chi bộ đảng trong việc giáo dục và quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, nhưng biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Yêu cầu

- Không khí thảo luận, đối thoại tại Diễn đàn phải thực hiện một cách dân chủ, cởi mở và chân tình; Không được lợi dụng Diễn đàn để chỉ trích, phê bình kiểm điểm nhau một cách nặng nề.

 - Phát huy tinh thần “tự soi, tự sửa”, tính tích cực, tự giác của đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thảo luận, liên hệ bản thân với 27 biểu hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, thiết thực và được đồng thuận thống nhất trong chi bộ.

II.  CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH DIỄN ĐÀN

1. Công tác chuẩn bị Diễn đàn

1.1. Chi ủy chuẩn bị kịch bản chi tiết với những nội dung sau:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Khái quát tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị;

 + Tóm tắt những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay; 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;

+ Nội dung 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

+ Đề dẫn gợi ý chi bộ thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện được nêu trong NQTW4 khóa XII.

1.2. Chuẩn bị hội trường:  Chuẩn bị thật tốt về trang trí, âm thanh, ánh sáng... Ma két ghi rõ:

DIỄN ĐÀN

“Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống,

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

1.3. Đại biểu khách mời:

+ Mời đại diện Thường trực Đảng ủy cơ sở; đ/c Đảng ủy viên cấp trên cơ sở phụ trách địa bàn.

+ Đối với Chi bộ địa bàn dân cư: Mời thêm đại diện Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở dự.

+ Đối với chi bộ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, Doanh nghiệp, mời thêm đại diện các tổ chức chính trị- xã hội (nếu có) như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cấp cơ sở dự.

2. Các bước thực hiện:

a) Bước 1: Tổ chức Diễn đàn tại hội trường.

- Công tác tổ chức: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; giới thiệu Chủ trì và Thư ký diễn đàn;

- Chủ trì Diễn đàn: Chi ủy phân công điều hành diễn đàn thực hiện các nội dung sau:

+ Thông tin khái quát về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của đất nước, của địa phương, đơn vị; Nêu những thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra đối với Đảng ta trong giai đoạn cách mạng hiện nay (Chi ủy viên);

+ Quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Phó Bí thư chi bộ);

+ Đề dẫn, gợi ý đảng viên thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện (Bí thư chi bộ).

- Đảng viên thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện:

+ Liên hệ tình hình chung trong chi bộ: Phát biểu thảo luận xem trong Chi bộ có hay không theo 3 nhóm biểu hiện: 1) Suy thoái về tư tưởng chính trị; 2) Suy thoái về đạo đức lối sống; 3) Biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời tự liên hệ bản thân có ở mức độ nào trong 27 biểu hiện? 

+ Tự liên hệ bản thân: Đảng viên tự giác liên hệ bản thân mình vói 27 biểu hiện. Nếu có thì xem biểu hiện đó đang ở mức độ nào?

 + Thảo luận tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục những biểu hiện được đảng viên nêu ra một cách cụ thể và hiệu quả.

- Bí thư chi bộ kết luận buổi diễn đàn:  

+ Nhận xét tổng quan buổi diễn đàn.

+ Nêu những biểu hiện đã được đảng viên thảo luận, liên hệ và nguyên nhân của những biểu hiện đó;

+ Nêu và thống nhất những nhiệm vụ giải pháp đề xuất của đảng viên nhằm phát huy vai trò chi bộ trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chú ý: Nếu chi bộ có đông đảng viên, phần thảo luận, liên hệ với 27 biểu hiện có thể bố trí Diễn đàn trong 01 ngày, hoặc 02 buổi trong tuần để hoàn thành. 

b) Bước 2:  Họp chi ủy: Sau khi tổ chức diễn đàn xong, Chi ủy họp thảo luận những nội dung sau:

+ Đánh giá kết quả diễn đàn, thảo luận, lựa chọn giải pháp hay, mô hình thực hiện mang tính khả thi cao.

+ Dự thảo Nghị quyết, hoặc Kế hoạch hành động của chi bộ về thực hiện những nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Đưa kết quả diễn đàn vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ

Các kỳ sinh hoạt chi bộ tới, chi bộ thực hiện những nội dung sau:

1. Thông qua toàn thể đảng viên chi bộ bản dự thảo Nghị quyết (hoặc Kế hoạch hành động) của chi bộ về thực hiện những nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và biểu quyết thống nhất thực hiện.

2. Căn cứ vào Nghị quyết (hoặc Kế hoạch hành động) của chi bộ, mỗi đảng viên xây dựng Kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Kế hoạch làm theo Bác của cá nhân theo Hướng dẫn số 23-HD/BTGTU, ngày 14/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Xây dựng kế hoạch hành động của tập thể; kế hoạch làm theo của cá nhân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (tức là lồng ghép 2 bản kế hoạch cá nhân làm một - “2 trong 1”).

3. Chi bộ tổ chức lễ ký cam kết thực hiện kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của cá nhân với Chi ủy.

4. Hàng tháng, qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động của tập thể; kế hoạch phấn đấu, rèn luyện của cá nhân. Cuối năm làm căn cứ tiêu chí phấn đấu để xếp loại tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với đảng ủy cấp trên cơ sở:

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai diện rộng Diễn đàn trong toàn Đảng bộ theo đúng những nội dung, mục đích yêu cầu Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy. Trên cơ sở Hướng dẫn này cần có hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện diễn đàn, kế hoạch triển khai đưa kết quả diễn đàn vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng Diễn đàn, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Phân công cán bộ phụ trách địa bàn theo dõi, giúp đỡ chi bộ tổ chức Diễn đàn, nhất là việc hướng dẫn xây dựng nghị quyết, kế hoạch hành động của chi bộ và cá nhân, đưa kết quả Diễn đàn vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.  

Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp các ban đảng liên quan trong công tác tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch 47-KH/TU ở các địa phương, đơn vị. Định kỳ 6 tháng/lần báo cáo tình hình, kết quả triển khai Diễn đàn về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Đối với Đảng ủy cơ sở:

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các bước thực hiện diễn đàn để các chi bộ triển khai thực hiện một cách thống nhất theo kế hoạch thời gian hàng tháng và hàng năm.  phân công đảng ủy viên phụ trách theo dõi, giúp đỡ chi ủy trong việc xây dựng nội dung, kịch bản chương trình và kịp thời theo dõi, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả của diễn đàn.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu theo yêu cầu nội dung của Diễn đàn; chú trọng công tác giao ban, rút kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong việc đưa kết quả Diễn đàn vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

3. Đối với Chi ủy:

- Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung yêu cầu, chương trình, cơ sở vật chất hội trường, Ma-két...; xây dựng kịch bản chi tiết cho chủ trì Diễn đàn để đảm bảo sự chủ động, linh hoạt trong các bước điều hành.

- Dành thời lượng thỏa đáng để đảng viên tham gia thảo luận, liên hệ  27 biểu hiện sát với tình hình chi bộ.

- Sau Diễn đàn, hàng tháng xây dựng Chương trình công tác để triển khai thực hiện Nghị quyết (hoặc Kế hoạch hành động) của chi bộ, kế hoạch phấn đấu rèn luyện của cá nhân; đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm tra giám sát việc thực hiện bản cam kết phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên. Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc của địa phương, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực ngay sau Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong năm 2017./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                    TRƯỞNG BAN 

-  TT Tỉnh ủy (để b/c),

- TT các huyện, thị, thành uỷ, ĐU trực thuộc,

- Ban TG các huyện, thị, thành ủy;                                                                                         đã ký

  Ban TH các Đảng ủy trực thuộc,

- Lưu PTT-BC-XB, VT BTG.                                                                  

                                                                                                                                  Hồ Thị Thu Hằng                                                                                        

314 Go top

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 804066