Vai trò, vị thế của đất nước khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng ta

Công tác đối ngoại của Việt Nam những năm qua, nhất là năm 2017 đã được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế ngày càng được nâng cao.

Huyện Vĩnh Linh hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII

Thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 23/6/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh ban hành Kế hoạch số 32-KH/HU, ngày 4 /7/2017, về việc “tổ chức học, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào việc học tập lý luận chính trị hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bao gồm hệ thống những quan điểm khoa học và cách mạng về giáo dục, là kết tinh truyền thống giáo dục văn hiến của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hoá giáo dục của nhân loại nhằm xây dựng một nền giáo dục dân chủ, nhân văn, nền giáo dục cho mọi người, nền giáo dục là hạt nhân của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, chính trị hướng tới một tương lai tốt đẹp. Ngày nay, trong thời đại công nghiệp hoá hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các quan điểm về giáo dục toàn diện, giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, giáo dục là nền tảng của sự phát triển kinh tế - xã hội; các phương châm, phương pháp về giáo dục của Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và trở thành khuôn mẫu, kim chỉ nam cho nền giáo dục Việt Nam.

Những giải pháp tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác lịch sử Đảng

Là tỉnh có xuất phát điểm thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn so với cả nước nhưng Quảng Trị là một trong những địa phương thuộc tốp đầu về công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng trong toàn quốc. Đến nay, ngoài 3 tập lịch sử Đảng bộ tỉnh đã xuất bản, Quảng Trị có 25 sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 10/10 huyện, thị, thành xuất bản lịch sử, truyền thống, biên niên sự kiện lịch sử; 96/141 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử Đảng bộ; 37 đơn vị cấp xã đang trong quá trình thẩm định, hội thảo khoa học, nghiên cứu, biên soạn.

Công tác Giáo dục Lý luận chính trị tại các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017

6 tháng đầu năm 2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố (Trung tâm BDCT cấp huyện) và các Đảng bộ trực thuộc đã thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị theo đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản, bồi dưỡng các chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ; các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể; thực hiện các chương trình bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị thông tin thời sự và cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp được các trung tâm triển khai thực hiện nghiêm túc.

Văn bản mới

Tin nổi bật

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 12
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 12
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 794947