Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hải Lăng 

Ngày 10/10/2017, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ do đồng chí Hồ Đại Nam - Tỉnh uỷ viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dẫn đầu đã có buổi làm việc với BTV, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Hải Lăng để nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo thời gian vừa qua, đặc biệt là việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Hồ Đại Nam phát biểu kết luận tại buổi làm việc với BTV, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Hải Lăng

         Tại buổi làm việc, BTV, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Hải Lăng báo cáo: Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Tuyên giáo huyện uỷ đã chủ động tham mưu BTV ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện, tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Chỉ thị, các chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Kết quả toàn huyện đã tổ chức 58 lớp quán triệt Chỉ thị 05 cho 3.551/3.660 đảng viên và 1.662/1.800 đoàn viên, hội viên; tổ chức 42 lớp học tập chuyên đề toàn khoá cho 2.919/3.016 cán bộ, đảng viên và 1.623/1.799 đoàn viên, hội viên. Ban Tuyên giáo huyện uỷ cũng chủ động tham mưu BTV ban hành 03 mẫu kế hoạch để tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch làm theo, đến nay cấp huyện đã có 61 tập thể và 191 cá nhân xây dựng kế hoạch gửi về BTV huyện uỷ để theo dõi, đánh giá; cơ cở có 3.101/3.208 cán bộ, đảng viên xây dựng kế họach làm theo Bác (đạt tỷ lệ 96,7%). Việc triển khai thực hiện các nội dung khác cũng đạt kết quả cao: 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chủ đề làm theo, nội dung tập trung vào công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề bức xúc, nội cộm tại địa phuơng, cơ quan, đơn vị; 41 cơ quan, đơn vị thực hiện việc bổ sung các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ...

         Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Đại Nam đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tuyên giáo nói chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn huyện Hải Lăng nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh: Hải Lăng là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh về xây dựng chủ đề hàng năm, xây dựng mẫu đăng ký làm theo của tập thể, cá nhân, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; có những đổi mới hiệu quả trong công tác tổ chức quán triệt nội dung chỉ thị, chuyên đề toàn khoá và chuyên đề năm 2017; sáng tạo, chủ động trong việc lựa chọn đơn vị làm điểm và thành lập Tổ chỉ đạo đơn vị làm điểm về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW...Đặc biệt trong việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, BTV huyện uỷ đã chủ động hướng dẫn cơ sở thực hiện có hiệu quả, tổ chức thực hiện với nhiều cách làm hay, nội dung sáng tạo.

          Đồng chí Hồ Đại Nam đề nghị thời gian tới BTV huyện uỷ, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Hải Lăng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tuyên giáo, nhất là trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt Diễn đàn “Vai trò chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Thực hiện có hiệu quả việc đăng ký kế hoạch làm theo của tập thể, cá nhân, tích hợp mẫu đăng ký nội dung làm theo Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII).

          Đối với những kiến nghị, đề xuất của BTV, Ban Tuyên giáo huyện uỷ Hải Lăng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ sẽ tiếp thu, kiến nghị cấp trên định hướng chỉ đạo.

                                                                                                                                                                                         Hằng Nga

295 Go top