Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

(QT) - Bám sát các nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch hoạch số 22 ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn triển khai của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và có sự vận dụng cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn đồng chí HỒ ĐẠI NAM, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tìm hiểu thêm kết quả đạt được, thực hiện hiệu quả hơn chuyên đề năm 2018.

 

 

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh?

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương khóa IX, Chỉ thị số 06 của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bám sát các nội dung, yêu cầu thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch hoạch số 22 ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn triển khai của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 và có sự vận dụng cụ thể, sáng tạo, phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương, đơn vị. Nhờ vậy, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và trong xã hội. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy đã chủ động hơn, tổ chức khoa học hơn, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ””, nhìn chung được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức phong phú như thông qua diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn chuyên đề làm theo Bác với sinh hoạt chi bộ định kỳ, hoặc các buổi tọa đàm, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ 2 tuần đầu tháng...Nhiều cấp ủy đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn khá cụ thể và coi trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở cơ sở. Nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, có trên 90% cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với cấp ủy cấp trên.

Thứ hai, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế để xây dựng kế hoạch khắc phục, giải quyết dứt điểm. Nhiều địa phương xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng của Bác; đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... được nhân dân ghi nhận. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ năm 2016, Tỉnh ủy đã lựa chọn chủ đề “Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương đã lựa chọn chủ đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức, cá nhân; khắc phục một bước những hạn chế, yếu kém trong cải cách thủ tục hành chính, đạo đức công vụ, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Năm 2016, chỉ số CCHC cấp tỉnh tăng 26 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố; chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hai năm tăng 10 bậc, thuộc nhóm khá. Thực hiện Chỉ thị 05, một số vấn đề tồn đọng trước đây được tập trung xử lý, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cấp huyện và cấp cơ sở được giải quyết dứt điểm. Các cấp ủy, chính quyền đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân. Qua tiếp xúc, đối thoại, một số vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài nhiều năm được cấp ủy và các ngành chức năng liên quan tập trung giải quyết.

Thứ ba, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã có những tác động sâu sắc đến nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau hơn 1 năm triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nhiều cấp ủy thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, đem lại hiệu quả. Vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã có những chuyển biến tích cực trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chấp hành các quy định của Đảng, giải quyết dứt điểm, thành công nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp kéo dài, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị.

Ngày càng xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều nhân tố tích cực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ từ trong nội bộ và trong quần chúng nhân dân.

Thứ tư, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức phong phú sinh động, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ và nhân dân.

Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 nói chung và tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói riêng. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục mới, đăng tải nhiều bài phóng sự, phát thanh trực tiếp, đối thoại bàn tròn...; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành nhiều loại tài liệu, và các tập sách “Làm theo lời Bác”, “Hoa đời thường”, “Kỷ yếu biểu dương các điển hình tiên tiến”. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trên các trục đường, trước cổng cơ quan, nơi công cộng, khu dân cư và các hoạt động văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ nhân các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tích cực phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến nay, cấp tỉnh đã gửi 32 tác phẩm văn học nghệ thuật, 25 tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dự thi ở cấp Trung ương. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

- Thưa đồng chí! Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có rất nhiều nội dung, xin đồng chí cho biết chuyên đề năm 2018 gồm nội dung gì?

- Thực hiện Hướng dẫn số 52 ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2018 chúng ta triển khai học tập chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào nội dung chuyên đề, các cấp ủy đảng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu).

Mục đích, yêu cầu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở Hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018 của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ có Hướng dẫn cụ thể để triển khai phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

- Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh cần triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Trước hết, các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung của chuyên đề; phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả học tập, làm theo với cấp ủy cấp trên trực tiếp. Trong sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trong năm 2018 phải dành từ 1-2 buổi sinh hoạt theo chủ đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chi ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức cho chi bộ nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo cụ thể; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu. Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo (đối với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là với người đứng đầu), chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện.

Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai những nội dung nêu trên trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp vào các đợt phát động và tổng kết thi đua; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của cơ quan, đơn vị.

Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

- Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

 

609 Go top